Banke

Porez na kapitalnu dobit

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

13. Februar 2023.

Share:

Šta je porez na kapitalnu dobit?

Kapitalna dobit ili kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne i nabavne cene prava svojine na nepokretnosti uz novčanu naknadu.

Nepokretnosti su:

 • Zemljište

 • Stambene, poslovne i druge zgrade

 • Stanovi, kuće

 • Poslovne prostorije

 • Garaže

 • Podzemni i nadzemni objekti i njihovi delovi

Ko plaća porez na kapitalnu dobit?

Porez na kapitalnu dobit plaća fizičko lice, uključujući i preduzetnika, koji je izvršio prenos prava svojine na nepokretnosti. 

Ko ne plaća porez na kapitalnu dobit?

Kapitalnim dobitkom se ne smatra razlika nastala prenosom stvarnih prava na nepokretnostima:

 • U slučaju sticanja nasleđa u prvom naslednom redu

 • Pri prenosu nepokretnosti između bračnih drugova 

 • Pri prenosu nepokretnosti između krvnih srodnika u pravoj liniji

 • Pri prenosu nepokretnosti između razvedenih bračnih drugova

 • Pri prenosu nepokretnosti dužničkih hartija od vrednosti

 • Pri prenosu nepokretnosti u svom vlasništvu (najmanje deset godina neprekidno)

Poresko oslobođenje na kapitalnu dobit

Oslobađanje od poreza na kapitalnu dobit ostvaruje se u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko obveznik u roku od 90 dana od dana prodaje sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja domaćinstva

 • Ukoliko obveznik u rešavanje stambenog pitanja uloži deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza se srazmerno smanjuje

 • Ukoliko obveznik u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti uloži sredstva za iste namene, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak

Koliko iznosi porez na kapitalnu dobit?

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%.

Kako se određuje porez na kapitalnu dobit?

Porez na kapitalnu dobit se obračunava na osnovu razlike između nabavne i prodajne cene, na koju se dodaje 15%.

Kalkulator poreza na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit

Napomena: Poreska osnovica može varirati u zavisnosti od amortizacije.

Rok za prijavu poreza na kapitalnu dobit

Rok za prijavu poreza na kapitalnu dobit je 30 dana nakon zaključenja ugovora za prenos apsolutnih prava.

Gde se podnosi prijava poreza na kapitalnu dobit?

Prijava za kapitalnu dobit se podnosi nadležnoj Poreskoj upravi u pismenom obliku neposredno, putem pošte ili preko portala Poreske uprave.

Dokumentacija potrebna za prijavu poreza na kapitalnu dobit

Prilikom prijave poreza na kapitalnu dobit, potrebni su vam sledeći dokumenti:

 1. Obrazac za prijavu poreza na kapitalnu dobit(PPDG-3R)

 2. Ugovor o kupoprodaji (overen kod notara)

Kako podneti prijavu poreza na kapitalnu dobit online 

Za podnošenje elektronske prijave putem portala Poreske uprave potreban je digitalni sertifikat na osnovu kojeg se vrši prijava. 

1. U odeljku e-Porezi potrebno je izabrati opciju ''Podnesi prijavu''

app image


2. Nakon prijave se unosi korisnikov PIN, zatim korisnik unosi PIB/JMBG. Na ekranu se pojavljuje spirak vrsta poreskih prijava. Potrebno je izabrati obrazac PPDG-3R

application image 2


3. Sledeći korak je unos podataka o poreskoj prijavi i poreskom obvezniku. Nakon izvršenog unosa, bira se akcija “Sačuvaj”.

Primer obrasca za prijavu poreza na kapitalnu dobit

PPDG3 obrazac se dostavlja nadležnoj službi poreske uprave, na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost.

Primer PPDG -3R obrasca

application image 1application image 3application image 4

Primer PPDG -3R obrasca možete preuzeti ovde.


Napomena: Usled mogućnosti zastarelosti formulara, obratiti se nadležnoj poreskoj službi za pomoć.

Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i pronađite svoj novi dom. Kredium je inovativna platforma za kupovinu stana na kredit.

Foto izvori
Foto | Poreska uprava
Foto | Pixabay


Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

poreska uprava

porez na kapitalnu dobit

poresko oslobađanje

ko ne plaća porez na kapitalnu dobit

kako podneti prijavu na kapitalnu dobit