Banke

Porez na prenos apsolutnih prava

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

17. Februar 2023.

Share:

Šta je porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava predstavlja plaćanje uz naknadu kod prenosa:

  1. Prava svojine nepokretnosti

  2. Prava intelektualne svojine

  3. Prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu

  4. Prava korišćenja građevinskog zemljišta

Ko plaća porez na prenos apsolutnih prava

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod kupoprodaje nepokretnosti je prodavac. Ukoliko se ugovorom o prodaji nepokretnosti ugovori da teret plaćanja poreza padne na kupca, rešenje o plaćanju poreza koje donosi Poreska uprava i dalje glasi na prodavca.

Ko se oslobađa oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

Od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava postoje izuzeci u slučajevima:

  • Sticanja apsolutnog prava na koji se plaća PDV

  • Sticanja prava svojine na posebnim delovima nepokretnosti deobom suvlasničke zajednice

  • Prenosa apsolutnih prava po osnovu prelaska privatne u državnu svojinu 

Porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća na prenos prava svojine u slučaju kupovine prvog stana kada se kupcu prvog stana vraća PDV za kupovinu stana.

Kolika je poreska stopa na prenos apsolutnih prava

Poreska stopa na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5% od tržišne vrednosti nekretnine. Primera radi, ako se kupuje nekretnina u vrednosti od 100.000 EUR, poreska stopa na prenos apsolutnih prava će isnositi 2.500 EUR. Porez se plaća u RSD, po kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja poreza.

Rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava

Nakon overe ugovora o kupoprodajii kod notara, rok za podnošenje prijave za prenos apsolutnih prava je 10 dana. Rok za plaćanje poreza je 15 dana od datuma dostavljanja rešenja o porezu na prenos apsolutnih prava.

Gde se podnosi prijava za porez na prenos apsolutnih prava 

Poreski obveznici mogu podneti prijavu:

  • Direktno u opštini na kojoj se nekretnina nalazi ili putem pošte 

  • U elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

Kako se podnosi prijava za porez na prenos apsolutnih prava online 

Za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava potreban je obrazac PPI-4. Prilikom podnošenja elektronske prijave putem portala Poreske uprave, potreban je digitalni sertifikat (PPI-4) na osnovu kog se vrši prijava.

1. U odeljku e-Porezi potrebno je izabrati opciju ''Popunite aplikaciju''

app image


2. Nakon prijave se unosi korisnikov PIN, a nakon toga korisnik unosi PIB/JMBG, a nakon toga se bira vrsta poreske prijave. Potrebno je izabrati obrazac PPI-4

App image2


3. Sledeći korak je unos podataka o poreskoj prijavi i poreskom obvezniku. Nakon izvršenog unosa, bira se akcija “Sačuvaj”.

Primer obrasca za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava

applicationapplicationapplicationapplicationapplicationapplicationapplication

Preuzmite obrazac za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava ovde

Napomena: Usled mogućnosti zastarelosti obrasca, obratiti se nadležnoj poreskoj službi za pomoć.

Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i izaberite svoj novi dom. Kredium je inovativna platforma za kupovinu stana na kredit.

Foto izvori
Foto | Pexels
Foto( screenshot) | Poreska uprava

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

poreska uprava

porez na prenos apsolutnih prava

poresko oslobađanje

ko ne plaća porez na prenos apsolutnih prava

kako podneti prijavu za porez na prenos apsolutnih prava