Banke

Povrat PDV-a za stan | Povraćaj PDV-a za stan | Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

10. Februar 2023.

Share:

Šta je povrat PDV-a za stan?

Definicija povraćaja PDV-a za stan

PDV (porez na dodatnu vrednost) predstavlja predstavlja porez na potrošnju usluga u svim fazama proizvodnje , prometa i uvoza. Sav prihod od PDV-a pripada budžetu Republike Srbije. Povrat PDV-a za stan predstavlja iznos koji država refundira kupcu prvog stana.

Kada je uveden povrat PDV-a za stan?

Poreska uprava Republike Srbije je 1. jula 2006. godine. uvela zakon o povratu PDV-a za kupovinu prvog stana.

Uslovi za povrat PDV-a za stan

Pravo na povrat PDV-a za stan ukoliko površina istog iznosi do 40 m2 za kupca prvog stana, odnosno do 15 m2 po svakom članu domaćinstva, koji nema stan na teritoriji Republike Srbije stan u svom vlasništvu ili suvlasništvu od 1. jula 2006.godine. Povrat PDV-a možete ostvariti samo kupovinom stana od investitora.

Ko ima pravo na povrat PDV-a za stan u 2023?

 • Kupac prvog stana bez prethodnog stana u svom vlasništvu ili u susvojini

 • Kupac prvog stana koji je prodavcu isplatio ukupan iznos sa PDV-om

Ko nema pravo na povrat PDV-a u 2023?

 • Kupac stana koji u svom vlasništvu ili susvojini poseduje stan

 • Član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koji je kupac prvog stana ostvario povrat PDV-a

 • Kupac stana sa stanom u svom vlasništvu stečenog bez obaveze otplate poreza na prenos apsolutnih prava

 • Član porodičnog domaćinstva kupca stana sa stanom u svom vlasništvu stečenog bez otplate poreza na prenos apsolutnih prava

Iznos povrata PDV-a za stan 2023

Iznos povraćaja PDV-a za prvi stan iznosi oko 10% od kupovne cene stana. Primera radi, ukoliko stan ima 100 m2, a kupac ima tri člana domaćinstva, kupac će za povrat PDV-a za stan imati samo za 85 m2. Za 15 m2 neće imati pravo na povrat PDV-a. Pogledajte tabelu ispod.

Kupac prvog stana Član domaćinstva br.1 Član domaćinstva br.2 Član domaćinstva br.3 Ukupna površina stana za povrat PDV-a
40 m2 prava na PDV 15 m2 prava na PDV 15 m2 prava na PDV 15 m2 prava na PDV 85 m2

100 m2 - 85 m2 = 15 m2

15 m2 predstavlja površinu stana na koji kupac nema pravo na povrat PDV-a.

Kalkulator povrata PDV-a

Kalkulator povrata PDV-a

Napomena: U polje "Ukupna kvadratura stana" unosite ukupnu kvadraturu stana, a u polje "Dodatni članovi domaćinstva" unosite dodatne članove domaćinstva bez kupca.

Ko donosi odluku o povratu PDV-a

Nadležni poreski organ je onaj koji donosi odluku o povratu PDV-a za stan kupcu prvog stana na osnovu: 

 • Evidencije o kupcu prvog stana 

 • Evidencije o članovima domaćinstva kupca prvog stana

Kupac prvog stana

Kupac prvog stana je punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, koje kupuje prvi stan.

Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana 

Porodično domaćinstvo kupca prvog stana predstavljaju kupac prvog stana i članovi njegove porodice sa istim prebivalištem:

 • Kupčev supružnik

 • Usvojitelji kupčevog supružnika

 • Kupčeva deca

 • Kupčevi usvojenici

 • Kupčevi roditelji

 • Deca supružnika

 • Usvojenici supružnika

 • Usvojenici kupčevih roditelja

 • Usvojenici usvojenika kupčevih roditelja

 • Roditelji kupčevog supružnika

Primer zahteva za povrat PDV-a (RFN obrazac)

Zahtev (RFN obrazac) za povrat PDV-a se podnosi u nadležnoj službi Poreske uprave, na čijem se području nalazi nepokretnost (stan). 

Primer RFN Obrasca

application img

Primer RFN Obrasca možete preuzeti ovde.

Napomena: Usled mogućnosti zastarelosti formulara, obratiti se nadležnoj poreskoj službi za pomoć.

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Dokumentacija potrebna za kupca prvog stana

Prilikom podnošenja RFN obrasca potrebno je priložiti identifikacioni dokument kupca stana i sledeću dokumentaciju:

Dokumentacija Kopija / Original / Overeno
Izjava kupca (IKPS PDV obrazac) Original / Overeno
Ugovor o prodaji stana Overeno
Račun nekretnine sa iskazanim PDV-om Original
Dokaz o isplati na račun prodavca Kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Original
Uverenje o državljanstvu Original
Uverenje o prebivalištu Original
Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica Original
Građevinska ili upotrebna dozvola, rešenje o legalizaciji Kopija
Fotokopija kartice tekućeg računa Kopija
Potvrda banke o izvršenom plaćanju Original

Dokumentacija potrebna za članove domaćinstva kupca prvog stana

Dokumentacija Kopija / Original / Overeno
Dokaz o srodstvu sa kupcem Original
Uverenje o državljanstvu Original
Uverenje o prebivalištu Original
Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica Original

Ukoliko je potrebno da dokument bude overen, potrebno je overiti ga kod notara.

Rok za podnošenja zahteva za povrat PDV-a za stan

Rok za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a nije zakonom određen. Poželjno bi bilo predati zahtev Poreskoj upravi u roku od 30 dana od datuma primopredaje stana.

Rok za odobrenje povrata PDV-a za stan

Rok za povraćaj PDV-a za stan se odobrava u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za povrat PDV-a. 

Rok za isplatu povrata PDV-a za stan

Rok za isplatu povaćaja PDV-a za stan se isplaćuje nakon 15 dana od datuma odobrenja povrata PDV-a za stan.

Provera statusa zahteva za povrat PDV-a za stan

Pored nadležnene poreske službe, status zahteva možete proveriti i online na portalu ili putem aplikacije ePorezi.

Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i izaberite svoj novi dom.

Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

povrat pdva

kalkulator povrata pdva za stan

dokumentacija za povrat pdva

rok za otplatu pdva

kupac prvog stana

otplata pdva primer obrasca za prijavu

uslovi za povrat pdva