Banke

Štednja | Štednja po viđenju | Oročena štednja

Autor:

Maja Milinčić

Datum:

24. Februar 2023.

Share:

Šta je štednja

Štednja u banci podrazumeva polaganje novca na određeni vremenski period, kada se banci daje na pravo da raspolaže tim novcem. Za to pravo banka isplaćuje klijentu određenu naknadu odnosno kamatu na štednju.

Tipovi štednje

 • Štednja po viđenju

 • Oročena štednja

Kamata na štednju

Kamata na štednju je naknada koju banka isplaćuje klijentu nakon dogovorenog perioda. Kamata na štednju je zagarantovana i iznos kamate varira od banke do banke. Ukoliko podignete novčana sredstva koja ste stavili na štednju pre dogovorenog roka, kamata na štednju se delimično ili u potpunosti gubi. Važno je znati da su kamate na štednju po viđenju niže od kamata na oročenu štednju.

Štednja u bankama

 • U domaćoj valuti

 • U stranoj valuti

Štednja po viđenju

Štednja po viđenju ili a vista štednja je oblik štednje koji podrazumeva to da u svakom trenutku klijent može podići svoju ušteđevinu sa svog računa u banci sa do tada obračunatom kamatom. Za štednju po viđenju se koristi i termin neoročena štednja. Ona može biti:

 • Štednja po viđenju u dinarima

 • Štednja po viđenju u devizama

Oročena štednja

Oročena štednja je tip štednje kada ste u obavezi da na oročeni vremenski period čuvate svoj novac u banci i ne smete da ga podignete pre dogovorenog roka. To podrazumeva polaganje novca na tačno određeni period koji može biti oročen na 3 meseca, 6 meseci, 12 meseci, 24 meseci ili na nekoliko godina. Nakon isteka ugovorenog perioda, klijent može podići novac sa štednog računa. U određenim  ugovorima banke mogu odobriti prevremeno povlačenje novca. U tom slučaju kamata na štednju se ne isplaćuje.

Otvaranje štednog računa

Za otvaranje štednog računa biće vam potreban samo važeći lični identifikacioni dokument. Otvaranje štednog računa je besplatno. Uglavnom većina banaka u Srbiji odobrava štednju:

 • Rezidentima/Nerezidentima

 • Fizičkim poslovno sposobnim licima/Pravnim licima

Štednja u dinarima

Štednja u dinarima predstavlja tip štednje u dinarskoj valuti. Vrsta depozita i valuta u kojoj klijent polaže depozit:

 • Oročena štednja u dinarima za fizička lica

 • Oročena štednja u dinarima za pravna lica

 • Štednja po viđenju u dinarima za fizička lica

 • Štednja po viđenju u dinarima za pravna lica


Štednja u dinarima kamata za fizička lica

Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 4.00%
AIK Banka RSD 600 000 Fiksna 1.30%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 3.50%
API bank RSD 1 000 000 Fiksna 1.70%
Banka Intesa RSD 1 000 000 Fiksna 1.00%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 1.25%
Expobank RSD 1 000 000 Fiksna 4.00%
Erste Banka RSD 100 000 Fiksna 2.50%
Eurobank Direktna RSD 1 000 000 Fiksna 1.40%
Halkbank RSD 100 000 Fiksna 2.50%
NLB Komercijalna banka RSD 100 000 Fiksna 1.00%
OTP Banka RSD 100 000 Fiksna 1.50%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 3.00%
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka RSD 100 000 Fiksna 3.20%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 3.75%
OTP Banka RSD 100 000 Fiksna 2.00%
3Bank RSD 500 000 Fiksna 2.00%
Mobi Banka RSD 100 000 Fiksna 2.20%
NLB Komercijalna banka RSD 1 000 000 Fiksna 4.10%
Halkbank RSD 100 000 Fiksna 2.75%
Eurobank Direktna RSD 1 000 000 Fiksna 2.00%
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 4.80%
Expobank RSD 1 000 000 Fiksna 4.50%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 1.85%
Banka Intesa RSD 10 000 Fiksna 1.75%
API bank RSD 1 000 000 Fiksna 2.60%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 5.00%
AIK Banka RSD 600 000 Fiksna 1.70%
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 4.30%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 5.30%
Banka Intesa RSD 10 000 Fiksna 2.00%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 2.10%
Erste Banka RSD 100 000 Fiksna 4.00%
NLB Komercijalna banka RSD 100 000 Fiksna 2.00%
3Bank RSD 500 000 Fiksna 3.00%
OTP Banka RSD 100 000 Fiksna 2.50%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 4.00%
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 6.00%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 5.70%
Banka Intesa RSD 10 000 Fiksna 2.50%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 2.50%
NLB Komercijalna banka RSD 100 000 Fiksna 2.20%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 4.50%

Štednja u dinarima kamata za pravna lica

Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 0.50%
UniCredit Banka / / /
Srpska banka / / /
ProCredit Banka / / /
OTP Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 0.15%
Halkbank RSD 10 000 000 Fiksna 0.15%
Addiko Bank / / /
Eurobank Direktna / / /
Erste Banka / / /
Expobank / / /
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 1.00%
UniCredit Banka / / /
Srpska Banka / / /
ProCredit Banka / / /
OTP Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 0.35%
Addiko Bank / / /
Eurobank Direktna / / /
Erste Banka / / /
Expobank / / /
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 1.25%
UniCredit Banka / / /
Srpska Banka / / /
ProCredit Banka / / /
OTP Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 0.75%
Addiko Bank / / /
Eurobank Direktna / / /
Erste Banka / / /
Expobank / / /
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka / / /
Srpska Banka / / /
Srpska Banka / / /
ProCredit Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 1.00%
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 1.75%
Eurobank Direktna / / /
Addiko Bank / / /
Erste Banka / / /
Expobank RSD 1 000 000 Fiksna 1.00%
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /

*Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Štednja u devizama

Devizna štednja je štednja u deviznoj valuti. Banke u Srbiji nude deviznu štednju po viđenju i oročenu deviznu štednju za fizička i pravna lica. Valuta štednje u kojoj klijent može polagati depozit u Srbiji:

 • Štednja u EUR

 • Štednja u USD

 • Štednja u RUB

 • Štednja u AUD

 • Štednja u NOK

 • Štednja u GBP

 • Štednja u DKK

 • Štednja u SEK

 • Štednja u JPY


Kamate Devizne štednje za fizička lica

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.10%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.05%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.00%
OTP Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.15%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.20%
Halkbank EUR EUR 10 000 Fiksna 0.20%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.23%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.20%
Erste Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.40%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 1.80%
Expobank EUR EUR 10 000 Fiksna 1.00%
Poštanska štedionica USD USD 10 000 Fiksna 0.20%
Poštanska štedionica EUR EUR 10 000 Fiksna 0.05%
API bank USD USD 1 000 000 Fiksna 0.50%
API bank RUB RUB 5 000 000 Fiksna 3.30%
API bank EUR EUR 200 000 Fiksna 0.30%
ALTA Banka CHF CHF 10 000 Fiksna 0.01%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.70%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.70%
AIK Banka USD USD 6 000 Fiksna 1.00%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 0.50%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 3.70%
Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Expobank EUR EUR 10 000 Fiksna 2.25%
Erste Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
Erste Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.80%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.50%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.46%
Halkbank EUR EUR 5 000 Fiksna 0.40%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.40%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.75%
NLB Komercijalna banka USD USD 10 000 Fiksna 1.750%
3Bank 3Bank EUR 10 000 Fiksna 0.20%
OTP Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
OTP Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.15%
ProCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.25%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.50%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.10%
Banka Intesa AUD AUD 5 000 Fiksna 0.05%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 4.00%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 1.50%
AIK Banka USD USD 6 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.00%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 2.50%
API bank RUB RUB 5 000 000 Fiksna 3.50%
API bank USD USD 1 000 000 Fiksna 0.80%
Banka Intesa EUR EUR 5 000 Fiksna 0.10%
Banka Intesa USD USD 1 000 000 Fiksna 0.80%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 2.25%
Banka Intesa NOK Fiksna 0.05%
Banka Intesa GBP Fiksna 0.05%
Banka Intesa RUB Fiksna 0.05%
Banka Intesa DKK USD 1 000 000 Fiksna 0.01%
Banka Intesa SEK SEK 5 000 Fiksna 0.01%
Banka Intesa JPY Fiksna 0.01%
Poštanska štedionica EUR EUR 10 000 Fiksna 0.50%
Poštanska štedionica USD USD 10 000 Fiksna 0.05%


Devizna štednja za pravna lica

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka USD USD 10 000 Fiksna 1.00%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.73%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.46%
Halkbank EUR EUR 5 000 Fiksna 0.70%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.70%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
NLB Komercijalna banka USD USD 10 000 Fiksna 0.15%
Erste Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.20%
3Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 0.50%
OTP Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
ProCredit Banka EUR EUR 50 000 Fiksna 1.40%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.00%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.30%
Banka Intesa AUD Fiksna 0.05%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 1.70%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 1.20%
API bank RUB RUB 5 000 000 Fiksna 3.90%
API bank EUR EUR 200 000 Fiksna 1.15%
Banka Intesa EUR Fiksna 0.15%
Banka Intesa USD Fiksna 0.15%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 0.80%
Banka Intesa CAD Fiksna 0.05%
Banka Intesa GBP Fiksna 0.05%
Banka Intesa RUB Fiksna 0.05%
Banka Intesa DKK Fiksna 0.01%
Banka Intesa SEK Fiksna 0.01%
Banka Intesa JPY Fiksna 0.01%
Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Banka Intesa JPY Fiksna 0.01%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.50%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.50%
NLB Komercijalna banka USD USD 10 000 Fiksna 2.20%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.20%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.70%
Halkbank EUR EUR 5 000 Fiksna 0.70%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.46%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.90%
Poštanska štedionica USD USD 10 000 Fiksna 0.05%
Poštanska štedionica EUR EUR 10 000 Fiksna 0.80%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 3.20%
Banka Intesa SEK Fiksna 0.01%
Banka Intesa DKK Fiksna 0.01%
Banka Intesa SEK Fiksna 0.01%
Banka Intesa RUB Fiksna 0.05%
Banka Intesa GBP Fiksna 0.05%
Banka Intesa NOK Fiksna 0.05%
Banka Intesa CAD Fiksna 0.05%
Banka Intesa AUD Fiksna 0.05%
Banka Intesa USD Fiksna 0.20%
Banka Intesa EUR Fiksna 0.20%
API bank EUR EUR 200 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.95%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 1.50%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 3.00%


Kamate Devizne štednje za pravna lica

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.20%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
Halkbank EUR, USD / /
Addiko Bank / /
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.10%
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka / /
Erste Banka EUR, USD / /
Banka Intesa / /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.


U nastavku se nalaze uslovi štednje u dinarima kod vodećih banaka u Srbiji

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.15%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
Halkbank EUR, USD / /
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.30%
Addiko Bank / /
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka / /
Erste Banka EUR, USD / /
Expobank EUR, USD / /
Banka Intesa / /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.40%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
NLB Komercijalna banka USD USD 3 000 Fiksna 0.10%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 3 000 Fiksna 0.05%
Halkbank EUR, USD / /
Addiko Bank / /
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.20%
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka /
Erste Banka EUR, USD / /
Expobank EUR, USD / /
Banka Intesa /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka EUR, USD / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.30%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
NLB Komercijalna banka USD USD 3 000 Fiksna 0.15%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 3 000 Fiksna 0.10%
Halkbank EUR, USD / /
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.50%
Addiko Bank / /
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka / /
Erste Banka EUR, USD / /
Expobank EUR, USD / /
Banka Intesa / /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka EUR, USD / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank / /
ALTA Banka EUR, USD / /
API bank EUR, USD, RUB / /
Banka Intesa / /
Expobank EUR, USD Fiksna 0.60%
Erste Banka EUR, USD / /
Erste Banka /
Eurobank Direktna EUR, USD / /
OTP Banka EUR, USD / /
ProCredit Banka EUR / /
Srpska banka / /
UniCredit Banka / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Poštanska štedionica štednja u dinarima

Poštanska štedionica Štednja po viđenju u dinarima uslovi:

 • Minimalnu iznos depozita 500 RSD

 • Novac dostupan u svakom trenutku

 • Kamata na štednju fiksna

Poštanska štedionica Oročeni štedni depozit uslovi

 • Rok oročenja na 1, 3, 6,12, 25, 36 meseci

 • Minimalni iznos depozita 10.000 RSD

OTP Banka štednja u dinarima

OTP Banka Štednja po viđenju u dinarima uslovi:

 • Minimalan iznos depozita nije definisan

 • Mogućnost neograničenih uplata

 • Raspolaganje depozitom u svakom trenutku

 • Kamatna stopa fiksna 

OTP Banka Oročeni štedni depozit u dinarima uslovi:

 • Minimalan iznos depozita 60.000 RSD

 • U slučaju raskida oročenja ne obračunava se kamata na oročeni iznos

 • Kamata na štednju fiksna

Komercijalna banka štednja u dinarima

Komercijalna banka štednja u dinarima uslovi:

 • Posebni uslovi za iznose preko 500.000 RSD

 • Periodi oročenja na 12, 25 i 36 meseci

 • Bez oporezivanja

Erste banka štednja u dinarima

Erste Banka Štednja po viđenju u dinarima uslovi:

 • Maksimalni iznos 100.000 RSD

 • Kamatna stopa fiksna 

Erste Banka Oročeni štedni depozit u dinarima uslovi:

 • Minimalan iznos depozita 10.000 RSD

 • Ne obračunava se porez na prihod od kamate

 • Kamata na štednju fiksna

Direktna banka dinarska štednja

Direktna banka dinarska štednja uslovi:

 • Minimalan iznos depozita 1.000.000 RSD

 • Kamata na štednju fiksna

AIK Banka Dinarska štednja

AIK Banka dinarska štednja uslovi:

 • Bez minimalnog uloga

 • Uplata sredstava u bilo kom trenutku

 • Period oročenja 12, 15, 36 meseci

Zaključak

Važno je znati da je za osiguranje depozita štednje zadužena Agencija za osiguranje depozita. Ukoliko su vam ovi saveti i podaci bili korisni, ako ste saznali više o tome kako staviti novac na štednju, posetite Kredium Vodič na našoj blog stranici i posavetujte se oko svega do čega vam je stalo. Uvek nas možete kontaktirati i dobiti besplatne savete od naših stručnih konsultanata. Kredium je uvek uz vas.

Foto Izvori | Pexels

TAGOVI:

štednja

Štednja u srbiji

Oročena štednja

štednja po viđenju

u kojoj valuti je najbolje čuvati novac

kako staviti novac na štednju

postanska štedionica štednja u dinarima

komercijalna banka štednja u dinarima

dinarska štednja

devizna štednja

direktna banka dinarska štednja

otp štednja u dinarima