Banke

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, stana, zemljišta i kuća i drugih nepokretnosti

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

24. Februar 2023.

Share:

Šta je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je pravna radnja prilikom koje se zaključuje dogovor o izvršenju prodaje ili kupovine nepokretnosti. Nepokretnosti su:

  • Zemljište

  • Građevinski objekti

  • Posebni delovi zgrada

Ugovorom o prometu nepokretnosti, prodavac se obavezuje da na kupca prenese pravo svojine na prodatoj nepokretnosti i da mu u tu svrhu preda nepokretnost, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu.

Elementi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Osnovni elementi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti su:

  1. Predmet ugovora (nepokretnost)

  2. Cena

Predmet ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Predmet ugovora je nepokretnost, odnosno nekretnina koja se opisuje u ugovoru. Navode se broj katastarske parcele, izvod iz lista nepokretnosti, adresa, pozicija na kojoj se nekretnina nalazi (sprat stambene zgrade), opština i pravo svojine na nepokretnosti.

Cena nepokretnosti

Plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Izuzetno, može se vršiti i u devizama na osnovu prodaje i davanja u zakup nepokretnosti.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti takođe sadrži odredbe kojima se definišu:

Datum i mesto. Definišu se datum i mesto zaključenja ugovora između kupca i prodavca. 

Informacije o prodavcu i kupcu. Upisuje se ime i prezime kupca i prodavca, njihova adresa, broj lične karte i mesto izdavanja iste.

Prava svojine. Navode se informacije o nepokretnosti, korisna površina nekretnine, adresa i opština na kojoj se nepokretnost nalazi, kao i broj katastarske parcele nepokretnosti. 

Prenos prava svojine. U ovom delu ugovora se definiše prenos nepokretnosti. Prodavac prenosi kupcu celokupnu svojinu na nepokretnosti po ugovorenoj kupoprodajnoj ceni, koju je kupac dužan da isplati.

Isplata kupoprodajne cene. Ova odredba definiše način na koji će kupac isplatiti celokupan iznos za nepokretnost prodavcu. Kupac se obavezuje da će prodavcu isplatiti ugovoreni iznos odmah nakon overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod javnog beležnika. Isplata se vrši bankarskom transakcijom sa računa kupca na račun prodavca u skladu sa zakonom. Ukoliko isplata prelazi  600 000 RSD, preostali iznos mora biti transferisan preko banke. Prodavcu je dozvoljeno da primi 15 000 EUR u kešu, dok preostali iznos mora biti isplaćen preko računa banke.

Predaja poseda nepokretnosti. Prodavac se obavezuje da će odmah nakon overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i isplate celokupne kupoprodajne cene predati nekretninu novom vlasniku, odnosno kupcu.

Dokumentacija o nepokretnosti. U ovom delu se definiše dokumentacija, koju je prodavac obavezan da preda kupcu. Ona predstavlja dokaz o pravu svojine na nepokretnosti i potrebno ju je predati u originalnim primercima.

Porez na prenos apsolutnih prava. Ovde se definišu troškovi taksi za overu ugovora i troškovi prenosa sredstava sa računa kupca na račun prodavca, kao i troškovi uknjižbe u katastru nepokretnosti, koje obično snosi kupac.  Kupac se obavezuje da će odmah nakon isplate prebaciti sve tekuće troškove, kao i porez na imovinu sa imena prodavca na ime kupca i da će u roku od 15 dana po prijemu rešenja izmiriti porez na prenos apsolutnih prava po kupoprodajnom ugovoru.

Saglasnost o uknjižbi. Prodavci su dužni da nakon isplate u celosti daju potvdu na osnovu koje  budući vlasnici nepokretnosti mogu uknjižiti nekretinu u katastru nepokretnosti.

Porez na imovinu
. Prodavci se obavezuju da će snositi sve tekuće troškove, uključujući i porez na imovinu, za nepokretnost koja je predmet ovog ugovora do dana stupanja kupca u posed.

Potpisi. Na kraju ugovora potpisuju se svojeručno kupac i prodavac. Primerci ugovora idu kupcu, prodavcu i organu overe. Važno je znati da kupac ne postaje vlasnik nepokretnosti odmah nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, već kada uknjiži nekretninu pod svojim imenom.

Ko potpisuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti potpisuju ugovarači, a to su: 

  • Kupac

  • Prodavac 

  • Punomoćnik

  • Poklonodavac

  • Poklonoprimac


Važno je znati da se u slučaju potpisivanja između poklonodavca i poklonoprimca potpisuje ugovor o poklonu.

Overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti se zaključuje u obliku javnobeležničkog zapisa, odnosno solemnizacijom ugovora. Za overu ugovora isključivo je nadležan notar na čijem se području nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora. U procesu kupoprodaje nepokretnosti notari proveravaju, sastavljaju i overavaju ugovore. Pre overe ugovora, notar je dužan da se uveri u tačnost podataka i da ugovorene strane upozna sa sadržajem ugovora. Notar overom ugovora daje punovažnost dokumenta u skladu sa zakonom.

Punomoćje o kupoprodaji nepokretnosti

Punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac daje punomoćniku. Punomoćje za prodaju nepokretnosti znači da punomoćnik može preduzimati samo one pravne radnje za koje ga je vlastodavac (davalac punomoćja) ovlastio punomoćjem. Dakle, punomoćjem se ovlašćuje treće lice da preuzima pravne radnje u ime prodavca ili kupca i može potpisati kupoprodajni ugovor umesto njega.

Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti prethodi glavnom ugovoru o kupoprodaji. Forma glavnog ugovora važi i za predugovor. Nakon potpisivanja predugovora, zaključenje glavnog ugovora se mora desiti u narednih 6 meseci.

Prezervacioni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Važno je znati da predugovor nije isto što i prezervacioni ugovor. Prezervacioni ugovor se potpisuje za datu kaparu pri rezervaciji nepokretnosti. Nakon toga sledi potpisivanje predugovora ili kupoprodajnog ugovora za stan ili kuću. 

Rezervacioni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Rezervacioni ugovor je forma ugovora, koji određeni investitori daju kao opciju svojim kupcima za novogradnju. On služi kao garancija rezervacije nekretnine kako se ista ne bi prodala ili kako bi se povukla iz sistema prodaje.

Primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti možete preuzeti ovde.

image contract

Zaključak

Ukoliko ste u potrazi za nekretninama, želite da prodate ili izdate svoju nekretninu posetite naš sajt ili nas kontaktirajte besplatno. Kredium je agencija za nekretnine koja beleži preko 20.000 registrovanih klijenata.

Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

predugovor

punomoćje za prodaju nepokretnosti

prenos prava svojine

clausula intabulandi

overa ugovora kod notara

ugovor o poklonu

isplata kupoprodajne cene